بسمه تعالي

نمونه سوالات   پدافندغيرعامل كد93601814 با 18ساعت ضمن خدمت  قدرت اله محمودلو

 قسمت اول سوالات مربوط به تشكيلات  ووظايف مقابله  بابحران در مدرسه تعداد  5سوال

1--  اين سخن ازكيست ؟ هرملتي كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست

الف-آيت ا.. خامنه اي           ب- امام خميني   ج- شهيد مطهري     د- شهيد بهشتي

2- كداميك ازمراحل مديريت بحران نمي  باشد؟

الف-كاهش خطرات    ب- بازسازي    ج- پاسخ وبازيافت     د- آموزش 

3- كداميك جزء بحرانهاي ناشي از تهديدات سايبري نمي باشد ؟

الف-اختلال درهوشمندسازي مدارس    ب- اختلال درسيستم رايانه اي    ج- بمب گذاري

   د- اختلال درنرم افزارها

4- تهديد چيست ؟

الف-خطري بالقوه است      ب- خطري بالفعل است     ج- الف وب    د- اختلال درنرم افزارها

5- كداميك از تشكيلات مقابله بابحران  درمدرسه نمي باشد ؟

الف- نماينده معلمان     ب- نماينده انجمن اوليا    ج- نماينده بسيج    د-نماينده انتظامي

 قسمت دوم - سوالات مربوط بهآشنايي با مديريت بحران تعداد_ 5سوال

6- بحران از نظر ماهيت به دسته هاي ....... تقسيم بندي مي شود.

الف-نظامي غيرنظامي       ب- طبيعي غيرطبيعي يا انسان ساخت    ج- داخلي - خارجي د- ناگهاني تدريجي

7- چرخه مديريت بحران شامل :

الف-مرحله قبل از وقوع- هنگام وقوع پس ازوقوع       ب-   آمادگي حين وقوع بازيابي     ج- پيشگيري - بازيابي

 د- آمادگي پيش بيني پاسخ گويي

8-يكي از مهم ترين اصول مديريت بحران..... درمقابل بحران  مي باشد .

الف-امداد رساني      ب-تخليه جمعيت     ج-  عمليات نجات   د- پيش بيني وآمادگي  

9- سازمان پدافند غيرعامل  درچه سالي درايران تشكيل شد ؟

الف-1382              ب-1357                 ج-  1375             د- 1369  

10- مراحل  پس از بحران (  پس از وقوع ) كدام است ؟

الف-امداد رساني- سازماندهي       ب-ساماندهي -بازسازي    ج-  عمليات نجات-آموزش    د- پيش بيني وآمادگي 

قسمت سوم  - سوالات مربوط به مباني پدافند غيرعامل تعداد_ 10سوال

11- .........به مجموعه اي از ارزشها وهنجارها ودانش وهنر وآداب ورسوم انسانها گفته مي شود

الف-بحران               ب- پدافند                          ج- فرهنگ                     د- پديده

12- كدام بحران سياسي تمام لايه هاي يك نظام راموردهجوم قرار مي دهد؟

الف-بحرانهاي سطح اول        ب-بحرانهاي سطح دوم           ج-  بحرانهاي سطح سوم                   د-تمام موارد

13- كداميك صحيح نمي باشد؟

الف- بحران اجتماعي يعني يعني جامعه توانايي خودرا در حفظ نظم اجتماعي از دست ندهد 5        ب- - بحران سياسي يعني مديران سياسي يك كشور مقبوليت خودراازدست بدهند              ج-  گستردگي مرگ بارو ميزان تخريب بالا از ويژگيهاي بحران سياسي مي باشد

     د- بحران هاي سطح اول از بالا به پايين عمل مي كند

14- كداميك ازآسيب هاي اجتماعي ناشي از حملات گرافيتي نمي باشد؟

الف-اختلال درپروازها        ب-ازكارافتادن پمپ بنزين ها              ج تخريب شهر ها        د- اختلال در شبكه بانكي كشور 

15- علل لشكركشي آمريكا به عراق وحمله نظامي چه بوده است؟

الف- حفظ برتري آمريكا   ب-تك قطبي شدن جهان   ج -دست يابي به منافع نفت عراق  د- تمام موارد

16--علت حمله نظامي اسرائيل به لبنان جه بوده است ؟   ا- خلع سلاح حزب الله لبنان 2-ايجادخاورميانه بزرگ

  3-گسترش مرزهاي اسرائيل درخاورميانه         4- تمام موارد

17- سه چرخه مهم بازخوردي انگيزش چيست ؟ الف-خطر( نياز)-آگاهي هوشياري        ب-خطر-عمليات-نياز

ج-فرهنگ سازي-ملت سازي-دولت سازي        د- هيچكدام

18-- اصلي ترين اثر جنگ ......... است ؟

الف-تخريب       ب-اخلال گري             ج - تورم               د- بحران 

19- درجنگ اطلاعات كدام افراد بيشتر مورد توجه قرارمي گيرند؟

الف -كاربران تجهيزات اطلاعاتي          ب- فرماندهان           ج - رهبران ارشدنظامي وسياسي           د- تمام موارد 

20- بمب هاي گرافيتي جز كدام يك از بمب ها محسوب مي شود؟

الف بمب هاي هسته اي           ب- بمب هاي مخرب           ج بمب هاي نرم           د- بمب هاي الكتر مغناطيسي  


پاسخنامه سوالات

سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

 

*

3

 

 

*

 

4

 

 

*

 

5

 

 

 

*

6

 

*

 

 

7

*

 

 

 

8

 

 

 

*

9

*

 

 

 

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

 

*

 

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

 

*

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

 

*

20

 

 

*

 

 

طراح سوال : قدرت اله محمودلو از مدرسه شيخ الاسلام مرند-آذربايجان شرقي . به وبلاگ www.m91.ibsblog.ir هم سر بزنيد 09148277800 تاريخ : جمعه ۱۱ اسفند۱۳۹۱ | 17:23 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

نمونه سوالات  ضمن خدمت مباني پدافند غيرعامل   -   18ساعت  -طراح سوال  : قدرت اله محمودلو معاون پرورشي مدرسه شيخ الاسلام  مرند دراستان آذربایجان شرقی09148277800


1-بحران هاي سياسي شامل چه مواردي مي باشد ؟ 1- قحطي 2-مخاصمات وجنگ هابا دشمن خارجي          ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۹ اسفند۱۳۹۱ | 22:12 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |

دانلود جزوه پدافند غير عامل فرهنگيان

پدافندغيرعامل

1-كشور ايران درسالهاي گذشته به عنوان يكي از .......... كشورحادثه خيزجهان شناخته شده؟
الف) 5                               ب) 10                                ج) 15                              د) 20

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲ اسفند۱۳۹۱ | 19:5 | نویسنده : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدارس مرند |
  • آپلود عکس
  • گوگل رنک